Delegatie 1: december 2002

Tussen 1 en 14 december 2002 werd er door een delegatie van 5 personen uit Sint-Truiden een eerst verkennend bezoek gebracht aan Nueva Guinea. De delegatie bestond uit schepen Peter Dufaux, voorzitster van de Gros Hilde Martens, ambtenaar van ontwikkelingssamenwerking Sandra Goorts, lid van de Gros Dr. Rita Hermans en lid van de Gros Greet Cuypers (tolk).

(vlnr: Sandra Goorts, Greet Cuypers, Peter Dufaux, Hilde Martens, Dr. Rita Hermans)

De delegatie beoogde met haar bezoek volgende doelstellingen:

 • verwerven van inzicht in de plaatselijke situatie:
  - kennismaking met het lokale gemeentebestuur
  - onderzoek van de gemeentelijke bevoegdheidsterreinen
  - soort dienstverlening aan bevolking
  - verenigingen en particuliere organisaties
 • identificatie van plaatselijke contactpersonen
 • inventaris van prioritaire beleidsterreinen van de partnergemeente
 • onderzoek naar de specifieke noden
 • overleg over de keuze van beleidsterreinen waarrond men wil samenwerken
 • overleg over doelstellingen van stedenband
 • overleg over de resultaten die men wil bereiken op korten en middellange termijn
 • voorbereiden van gemeenschappelijk akkoord over verdere samenwerking (document voor de 2 gemeentebesturen opstellen en ondertekenen)- overleg over budget en aanpak
 • inschatten van haalbaarheid van de voorgestelde acties
 • duidelijke afspraken over communicatie en opvolging tussen beide gemeenten

Tijdens het bezoek werden contacten gelegd met het burgercomité pro-hermandad, verschillende organisaties, het gemeentebestuur, de gemeentelijke ambtenaren en er werden verschillende projecten bezocht.

Op 7 december ondertekenden schepen Peter Dufaux en burgemeester van Nueva Guinea Ricardo Lopez Ruiz de officiële stedenbandovereenkomst tussen het stadsbestuur van Sint-Truiden en Nueva Guinea. De eerste afspraken betreffende de stedenband werden er gemaakt.