You are hereDelegatie 2: december 2003

Delegatie 2: december 2003


In december 2003 bracht een tweede delegatie een bezoek aan Nueva Guinea. De delegatie bestond uit schepen Peter Dufaux, ambtenaar Ine Derison, secretaris van de Gros Mathieu Neyens, lid van het Nicaragua-comité Christa Buntinx en tolk Debbie Vanwelkenhuysen.

(vlnr: Ine Derison, Christa Buntinx, Mathieu Neyens, Peter Dufaux, Debbie Vanwelkenhuysen)

 De delegatie had een aantal belangrijke opdrachten:

 • verwerven van inzicht in de plaatselijke situatie:
  - verdere kennismaking met het lokale gemeentebestuur
  - diepgaander onderzoek van de gemeentelijke bevoegdheidsterreinen
  - contacten met plaatselijke verenigingen
 • identificatie van plaatselijke contactpersonen
 • inventaris van prioritaire beleidsterreinen van de partnergemeente
 • bestudering van de lange termijnvisie van het lokale gemeentebestuur
 • sluiten van akkoorden over de beleidsterreinen waarrond kan worden samengewerkt
 • overleg over de doelstellingen, de gezamenlijke visie, de eigen mission statement van Sint-Truiden en Nueva Guinea en de strategische doelstellingen inzake samenwerking voor de komende 10 jaar
 • overleg over de te bereiken resultaten die men wil bereiken op middellange en lange termijn
 • uitwerking en ondertekening van de afsprakennota betreffende duurzame intergemeentelijke samenwerking tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea
 • uitwerking en ondertekening van deelakkoorden betreffende concrete acties die passen binnen de strategische doelstellingen
 • overleg over investeringen, eigen inbreng en opvolging van concrete acties
 • inschatten van haalbaarheid van de voorgestelde acties op korte en middellange termijn

Tijdens het tweede bezoek werd een globale samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten opgesteld en werden vier specifieke overeenkomsten gesloten betreffende concrete acties die in 2003 en 2004 zullen worden uitgewerkt Het betrof meer bepaald acties betreffende milieu, sportvelden, bibliotheek en sensibilisering door het uitzenden van een radioprogramma. De overeenkomsten werden zowel in het nederlans als in het spaans opgesteld. De overeenkomsten werden inmiddels door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten op hun website geplaatst en dienen als model voor andere steden en gemeenten in Noord en Zuid.

Labels